No mostrar més aquest missatge

Gestió que vols fer

Selecciona una opció

Dades de la targeta

Data de caducitat:

  Què passa quan arriba la data de caducitat de la Cybertargeta? obre finestra nova
Operatives disponibles a la teva Banca Digital CaixaBankNow

Tractament de dades de caràcter personal
Caixabank, S.A., amb NIF A-08663619, entitat agent de l'emissora de la targeta
CaixaBank Electronic Money E.D.E., S.L., amb NIF B65866105, entitat emissora de la targeta
Dades de contacte del delegat de protecció de dades:  www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos
Les dades sol·licitades són necessàries per a la gestió i l'execució de la sol·licitud, l'operació, el servei i/o la contractació i es tractaran amb aquesta finalitat, així com per complir les obligacions normatives requerides.
Aquestes dades es podran comunicar a autoritats i organismes públics per al compliment d'una obligació legal requerida, així com a proveïdors de serveis i a tercers necessaris per a la gestió i l'execució de les relacions derivades de la sol·licitud, l'operativa, el servei i/o la contractació.
Les dades es tractaran mentre romanguin vigents les relacions derivades de la sol·licitud, l'operativa, el servei i/o la contractació i es conservaran (durant el termini de prescripció de les accions derivades d'aquestes relacions) amb l'únic objectiu de complir les obligacions legals requerides i per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
Exercici de drets i reclamacions davant l'autoritat de protecció de dades
El titular de les dades podrà exercir els drets amb relació a les seves dades de caràcter personal, d'acord amb la normativa vigent, a les oficines de CaixaBank, a l'APARTAT DE CORREUS 209-46080 VALÈNCIA o a www.CaixaBank.com/ejerciciodederechos.
Així mateix, pot adreçar les reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).