No mostrar més aquest missatge
 
Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 28/05/2017


Objectius de la inversió: L'objectiu d'inversió és mantenir el 25% del patrimoni en R. Fixa i el 75% en R. Variable global. La inversió en RV serà superior al 50%.Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 10/11/1999
Nombre de partícips: 12.925
Patrimoni [25-05-2017]: 214.413.044,72 €
Valor de participació al tancament del dia [25-05-2017]: 11,57696319 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (25/05/2017)

Deute Públic (15,71%)

Fons d'inversió (51,13%)

Renda Fixa (6,48%)

Renda Variable (0,12%)

Tresoreria (26,56%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:5,21%
 • Últims 5 exercicis:9,24%
 • Últims 10 exercicis:2,4%
 • Últims 15 exercicis:1,58%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 25/05/2017 )

 • Des de 01/01/2017:
  5,74%
 • Últims 12 mesos:
  12,83%
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/01/2017
al 31/03/2017):

3.66%

Rendibilitat:
20122013201420152016
11,79% 19,49% 8,44% 3,22% 4,03%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONSCAIXA PRIV.ACTIVO OPOR.,FON.PEN.
 • Número en el registre especial del fons: F0666
 • Número en el registre especial del pla: N1820
 • Auditor del fons: Deloitte S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,5 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
 • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0046% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat